sv. Terézia Benedikta od Kríža (Edita Stein), spolupatrónka Európy ( 1891 – 1942 )

Narodila sa vo Vroclave v hlboko veriacej židovskej rodine. Edita od detstva vynikala inteligenciou. Vo veku 14 r. vedome odmietla judaizmus a venovala sa psychológii, germanistike, histórii a filozofii, kde chcela nájsť odpovede na svoje existenciálne otázky. Študovala a neskôr pracovala ako asistentka prof. Husserla, zakladateľa fenomenológie. Počas 1. svetovej vojny pracovala ako dobrovoľná ošetrovateľka Červeného kríža v nemocnici na Morave. V r. 1921 pri čítaní autobiografie sv. Terézie z Avily dostala milosť hlbokého obrátenia a v r.1922 prijala sviatosti. Nasledujúcich 10 rokov pokračuje v pedagogickej a filozofickej práci na rôznych miestach v Nemecku a zúčastňuje sa kongresov a prednášok. Napokon v r. 1933, keď pod vplyvom silnejúceho nacionalizmu v Nemecku musela ako Židovka opustiť miesto pedagóga, vstupuje do Karmelu v Kolíne. Musela čeliť neporozumeniu zo strany svojej židovskej rodiny. Prežíva vnútorné šťastie a volí si meno Terézia Benedikta od Kríža. Pre zostrenie politickej situácie v hitlerovskom Nemecku hľadá útočište v Karmeli v holandskom Echte v rokoch 1938-1942, odkiaľ ju gestapo deportovalo do Oświęcima, kde zomrela mučeníckou smrťou v plynovej komore. Pozorne sledujúc situáciu v hitlerovskom Nemecku sa už vopred dobrovoľne obetovala Bohu ako žertva, a to aj za svoj židovský národ.

Z myšlienok:

  • „Pane, daj mi všetko, čo ma vedie k Tebe, a vezmi mi všetko, čo ma môže od Teba odviesť. Vezmi odo mňa aj mňa samú a celú ma prijmi za svoje vlastníctvo – to sú tri milosti, z ktorých posledná zahŕňa všetko iné. Ale...treba si ich vymodliť.“
  • „Mocou kríža môžeš byť prítomná na všetkých frontoch sveta, na všetkých miestach bolesti; všade, kam ťa ponesie tvoja spolucítiaca láska - tá láska, ktorú čerpáš z Božského Srdca, vylieva všade Jeho najdrahšiu Krv, aby priniesla úľavu, záchranu a spásu.“
  • „Ukrižovaný vystiera k tebe ramená, aby ťa pritiahol na svoje Srdce. Zotrvaj pred Pánom, ktorý visí na kríži s prebitým Srdcom. Vylial Krv svojho Srdca, aby získal tvoje srdce.“
  • „Svet stojí v plameňoch! Kríž je cesta, ktorá vedie zo zeme do neba. Kto ho objíma s vierou, nádejou a láskou, ten zostane vynesený nahor, až do lona Najsvätejšej Trojice.“
  •