Kunegunda Siwiec ( 1876 - 1955 )

Táto pozoruhodná poľská žena, laička, mystička, členka svetského rádu bosých karmelitánov (OCDS), pochádzala z goralskej oblasti poľských Beskýd za hranicami severného Slovenska. Bola deviatym z desiatich detí. V detstve a mladosti pomáhala rodičom pri poľných a domácich prácach. V r.1896 sa rozhodla zasvätiť Bohu, avšak nie v reholi, ale žijúc vo svete. Angažovala sa v rôznych náboženských spolkoch, usilovala sa o pozdvihnutie náboženskej úrovne svojej rodnej oblasti, venovala sa vyučovaniu katechizmu, pomáhala snúbencom v príprave na prijatie sviatosti manželstva atď. Mnohí k nej prichádzali žiadať o radu. Neskôr prijala karmelitánsky škapuliar a v r. 1923, už ako 47 ročná vstúpila do Svetského rádu bosých karmelitánov. Usilovala sa o nasledovanie malej cesty podľa sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, ktorá bola jej osobitnou patrónkou. Vplyvom rozličných okolností sa začala od r. 1942 zverovať so svojimi mystickými milosťami svojmu spovedníkovi vdp. Bartkowskiemu, ktorý ju najskôr podrobil skúške. Neskôr zapisuje jej výpovede o mystických milostiach, zvlášť rozhovory Spasiteľa s Kunegundou, či s nebeskou Matkou alebo sv. Terezkou. V októbri 1948 dostáva milosť mystického sobáša a vyprosuje si od Ježiša dar výmeny sŕdc. Postupne sa zhoršuje jej zdravotný stav, trpí veľkými bolesťami v dôsledku rakoviny kostí a zomiera v r. 1955.

Z mystických rozhovorov:

„Dcéra moja, ako ma bolí, keď prebývam uprostred ľudí, a oni sa odo mňa odvracajú. Modli sa za nich. Buď voči všetkým trpezlivá, mierna, úctivá. ja som stále s tebou.. S tebou sa modlím, pracujem, trpím a vždy s tebou zostanem. Môj pohľad milo spočíva na tých dušiach, ktoré stoja pod zástavou kríža s láskou, mužne, vytrvalo a radostne. Takých duší nie je veľa. Veľa je takých, ktoré ku krížu, ktorý im Ja dávam, dodávajú svoj vlastný, a ten sa im stáva trápením.... Tebe dám milosť ľútosti za hriechy, aby si mohla oplakávať hriechy svoje, iných i celého sveta. Utišuj môj bôľ častými aktami lásky: Ježišu, milujem Ťa, nech je zvelebené Božie meno. Pamätaj na Božiu prítomnosť a obracaj sa k nej s vynahrádzaním. Ba pros aj za tých, o ktorých si myslíš, že ti nie sú naklonení. Ďakujem ti za lásku, akú máš k mojim služobníkom. V tvojom srdci nachádzam potešenie, raduj sa. Chráň sa mnohovravnosti...Pros o milosti pre kňazov, o pokoru a horlivosť pre nich, hovor: Ježišu, tichý a pokorný Srdcom, formuj srdcia kňazov podľa svojho Srdca..... Obeta a láska sú jedno. V obete a láske je zhrnutý celý život človeka. Láska dáva počiatok všetkým čnostiam a obetám. Láska dáva mužnosť v prinášaní obiet. Ona dáva silu vyjsť zo seba, zo sebalásky. V protivenstvách dáva silu. Na štít hory lásky dôjde duša, keď bude milovať utrpenie a bude spokojná so všetkým, čím ju navštívim...